ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยใช้ CIPP model

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยใช้ CIPP model

     วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยใช้ CIPP mode เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในทุกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรผ้าไหมสุรินทร์ 2)หลักสูตรข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 3) หลักสูตรสมุนไพรเมืองสุรินทร์ และ 4) หลักสูตรนวัตกรรมสมองกลฝังตัวหรือหุ่นยนต์ โดยมีนางวันดี สุขชีพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล บรรยายกรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรอาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

      ทั้งนี้ ได้มีการประเมินหลักสูตรฯ วิเคราะห์ผลการประเมินหลักสูตรฯ และเขียนรายงานการประเมินหลักสูตรทุกระดับการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพฐ. อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar