จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ กสทช. ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและชุมชน

                       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน
                        ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล และเสริมสร้างศักยภาพแรงงานให้มีทักษะการใช้งาน ICT และสนับสนุนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและชุมชน ภายใต้หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :