องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะประกวดราคาโครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสวาย ตำบลตาเบา – บ้านโคกเพชร ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จะประกวดราคาโครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสวาย ตำบลตาเบา – บ้านโคกเพชร ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
        กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  30 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตั้งแต่บัดนี้– วันที่ 27 มกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4451- 3516 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.surinpao.go.th และ  www.gprocurement.go.th

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
21866.pdf |


คะแนนโหวต :