กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565

                         กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยคณะกรรมการ “ประชาบดี” รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565 จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์  2.ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ 3.ประเภทสื่อสร้างสรรค์ และ 4. ประเภทคนต้นแบบคนสู้ชีวิต เพื่อให้การสนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดี ดูแลช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก  เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม 
                              ผู้สนใจสามารถส่งแบบประวัติและผลงานพร้อมเอกสารหลักฐานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565  โดยผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565 ในเดือนกันยายน 2565

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครผู้คำคุณประโยชน์ดีเด่น.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar