สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  เปิดรับสมัครผลงานคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กหรือเยาวชน, บุคคล, และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ ตุลาคม หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดเป็นประจำ ทุกปี  สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทเด็กหรือเยาวชน อายุ 8-25 ปี 2.ประเภทบุคคล อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และ 3.ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล   
            ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สามารถส่งผลงาน (รูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม พร้อมตารางสรุปผลงาน และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล ไฟล์ word จำนวน 1 แผ่น ) ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4451-1963 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

         https://drive.google.com/drive/folders/1Ev8DUYt9KPW4IdMv9R5W5vDt1RWs8DQg?usp=sharing

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ปี 2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar