ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ/งาน/กิจกรรม และทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคมส่วนรวม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล พันธกิจ ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยความเสียสละอุทิศตน       อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมจะได้รับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมหรือวันที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด โดยคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ประเภทเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ประเภทละ ๑ ราย/แห่ง/คณะ (ไม่คละประเภท)
โดยกำหนดส่งผลงาน (รูปเล่ม จำนวน ๓ เล่ม พร้อม บันทึกข้อมูล 
ไฟล์ word ทาง email : surinculture.policy@gmail.com )                
ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่คิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๑๑ ๙๖๓  ต่อ ๑๐๕ / ๐๘๙ ๘๔๕ ๒๕๒๑ นิธิชญา
https://drive.google.com/.../1vv5LzhTVvLQgKkw8ba...
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar