วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ด้อยโอกาส ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 รับทุนการศึกษาพร้อมค่าครองชีพ จาก กสศ.เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ต่อเนื่อง ปวส. 5 ปี

             นายอภิชาต กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ด้อยโอกาส ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 รับทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. 5 ปี สาขาช่างกลโรงงาน และสาขาอาหารและโภชนาการ สาขาละ 15 ทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 6,500 บาท ใน 3 ปีแรก และเดือนละ 7,500 บาท ใน 2 ปีหลัง พร้อมค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

              สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุน จะต้องเป็นผู้ที่กำลังจะจบ ม. 3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจในการเรียนต่อสายอาชีพ มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือ 2.50 ขึ้นไป กรณีเป็นผู้มีความสามารถที่โดดเด่น โดยต้องแนบประกาศเกียรติคุณรับรองความสามารถมาพร้อมกับใบสมัครด้วย

              ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้ารับทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึง วันที่ 10 มีนาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0910656951


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar