คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเเละองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง เเละคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

          คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) ขอเชิญร่วมสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ดังนี้
         1. ประเภทบุคคลทั่วไป/ เครือข่าย จำนวน 6 รางวัล
         2. ประเภทองค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 1 รางวัล
         3. ประเภทองค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม/ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 รางวัล
         4. ประเภทบุคคลหรือองค์กรสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล
        ทั้งนี้ บุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการคัดเลือกจะไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ โทร. 0 2141 3930 , 09 2270 4360 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nhrc.or.th

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม