จังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาซากพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรลดภาวะโลกร้อน

             ด้วยสถานการณ์การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลให้เกิดสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ในฐานะศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด บูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้เกษตรกรและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ทำให้พื้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรมเผาผลาญอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ก่อให้เกิดเขม่าควัน เถ้า ฝุ่นละออง ก๊าซพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการเสียสมดุลธรรมชาติ อากาศร้อนขึ้น โดยมีเป้าหมายคือลดจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งใช้หลักการดำเนินงาน “แบ่งคน แบ่งพื้นที่ แบ่งทรัพยากร” กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการ ตามพื้นที่ในความรับผิดชอบ แบ่งเป็น 1) พื้นที่ในเขตชลประทาน มอบโครงการชลประทานสุรินทร์ 2) พื้นที่นอกเขตชลประทาน มอบสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์และสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ 3) พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ และบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครเกษตรทุกหน่วยงาน ลงพื้นที่ขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดเผาซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงให้ความรู้ คำแนะนำในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar