สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เปิดหลักสูตรอบรมยกระดับฝีมือแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อยกระดับฝีมือและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ

              นางสาวสุดาลักษณ์ พรหมชุณห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแก่แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง หรือ 5 วันทำการ เปิดรับการฝึกอบรม รุ่นละ 20 คน โดยตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน

             สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จะฝึกอบรม และมีวุฒิบัตรการฝึกอบรม หรือหนังสือรับรองการฝึกอบรม หรือประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้จะได้รับเบี้ยเลี้ยง และเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรเป็นการรับรอง รวมทั้งการส่งเสริมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

           ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สอบถามได้ที่ผู้นำชุมชน หรือ อปท.ในพื้นที่ หรือสอบถามโดยตรงที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0810671981คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม