ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร เเละบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก นักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี 2566

                 สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน เสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล โดยส่งแบบประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก โดยส่งผลงานได้ที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาคารพระกรุณานิวาสน์ ๖/๒ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
13.pdf |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม