กษ. ตั้งเป้า ปี 68 “ประเทศไทยปลอดพิษสุนัขบ้า” สุนัข - แมว ร้อยละ 80 ต้องฉีดวัคซีน เร่งอบรมอาสาปศุสัตว์เพิ่ม 8,600 คน

           รัฐบาลโดย ก.เกษตรและสหกรณ์ กำลังขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศ “ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” ภายในปี 68
โดยมีแนวทางแก้ปัญหาโรคนี้ คือ การควบคุมประชากรสุนัขและแมว ซึ่งสัตว์เหล่านี้ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขและแมวเป็นประจำทุกปี
รวมทั้งการส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ ปชช. และเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและไม่ปล่อยทิ้งสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ
ปัจจุบัน กษ. กำลังเร่งสร้าง ”อาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่” และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
            สำหรับในปี 66 ตั้งเป้าไว้ที่ 8,600 คน อย่างน้อย 2 - 3 คน/ตำบล ทั้งนี้ อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับ :
• ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
• บัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์
• หนังสือมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวแพทย์ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
             รัฐบาลขอเชิญชวน ปชช. ร่วมมือกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางกรมปศุสัตว์พร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมว ปชช. ที่สนใจสามารถประสานงานได้ที่อาสาปศุสัตว์หรือปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2653 4444
ข้อมูล : ไทยคู่ฟ้า
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar