พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

                  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการในการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมด้วยสิบตำรวจโทสุริยา บุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทีมผู้นำจิตอาสาในการสร้างการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อสร้างพลังชุมชนของผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการขับเคลื่อนผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
                    ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ โดยนายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสังขะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2565 กิจกรรมที่ 6 ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านดง หมู่ที่ 3 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ นำเสนอโดย นางวาฐินี บุดดาหลู่ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านดง และภาคีเครือข่าย ส่วนราชการอำเภอสังขะ ผู้นำชุมชน และ อสม.ร่วมให้ข้อมูลในการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 13

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม