จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนโครงการสืบสานผ้าไทยลายหัตถศิลป์ สุรินทร์เมืองไหมร้อยสีพันลาย

                 สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โดยนายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สภาวัฒนธรรมธรรมอำเภอ ภูมิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าของอำเภอ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสืบสานผ้าไทยลายหัตถศิลป์ สุรินทร์เมืองไหมร้อยสีพันลาย เพื่อการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าให้เข้มแข็งและวางแผนทางธุรกิจ โดยกำหนดจัดเก็บฐานข้อมูลผ้าไหมชาติพันธุ์เขมร ลาว กูย 17 อำเภอ ระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2564 โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลและลวดลายผ้าไหมจากชุมชน จำนวนมากกว่า 200 ผืน ในพื้นที่ อำเภอ ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และบ้านไหมทองสะเร็น ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนฅนกับไหม บ้านกระทม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :