จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

            วันนี้ (25  พฤศจิกายน 2566) เวลา 17:00 น นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัว  ที่ บริเวณงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566 บริเวณเวทีกลางสนามศรีณรงค์  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เพื่อสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ  ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัว 
            นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” ซึ่งมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทุกปี ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกพื้นที่ ข้อมูลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า ในปี 2565  มีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 2,047 เหตุการณ์  ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ปี  2566 มีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย และด้วยผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด "รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว" ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 17.00-18.00 น. ในทุกจังหวัด พร้อมทั้งให้มีการถ่ายทอดสด พร้อมกันทั่วประเทศ
           สำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิดดังกล่าว เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวร่วมกัน  โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566 มาแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้  
          1. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว วันอังคารที่  14  พฤศจิกายน 2566 ณ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์ และสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์
          2. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประชาสัมพันธ์และติดริบบิ้นสีขาวให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์
          3. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุรินทร์
          และครั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2566  ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
         นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานทุกภาคส่วน ต้องเร่งสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อปัญหา เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนั้น ได้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆ ตามมาเป็นลูกโซ่ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคม ร่วม “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว” ไม่นิ่งเฉย ไม่ยอมรับ ไม่กระทำความรุนแรง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar