สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด / โซนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

นางสาวฉัตรระวี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด / โซนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรฯ ลงพื้นที่ประเมินกิจกรรม คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (ระดับโซน) ณ บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  
การคัดสรรประกอบด้วย ประเภทตำบลเข็มแข็ง นายบุญจบ จันทร์ล้ำ กำนันตำบลหนองอียอ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายประสิทธิ์ สุรสุข ประเภทกลุ่มสัมมาชีพ นางวิลัย ดาศรี และประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) นายสวาท สุขประเสริฐ และนางสาวสมร ภูมะลา
โดยมี ว่าที่ ร้อยโทสกุล แสนมั่น นายอำเภอสนม พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านบุตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ผาง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน
นายเอกพล สีบาง นายก อบต.หนองอียอกล่าวว่า อบต.หนองอียอ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสนม ดำเนินการจัดทำโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้เศรษฐกิจฐานราก ให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายประชารัฐ เป็นกลไกพัฒนาในการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการ ณ บ้านบุผาง ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ดังกล่าว //


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar