ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง

                  นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 17–18 มกราคม 2566 โดยมีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สุรินทร์ ให้การต้อนรับ
                  ภารกิจที่สำคัญ ประกอบด้วย การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อหารือข้อราชการพร้อม ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน (ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด)
ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (Flagship Projects) ณ สเร็น บีฟ ฟาร์ม 361 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังได้ตรวจบ้านพักข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :