ผู้แทนอธิบดีกรมการข้าว นำคณะร่วมกิจกรรม เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา จ.สุรินทร์

             วันนี้ ( 17 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30-13.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ บ้านนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว นำคณะร่วมกิจกรรม เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ปี 2565 โดยเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเกษตร วัน วัน วัน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา และกิจกรรมปลูกข้าวนาถุง เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกร โดยมี นางพนัชกร ตรงใจ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด กล่าวต้อนรับ นางสาวณชณฆ์ ตรงใจ ที่ปรึกษากลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด กล่าวรายงาน

                   ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุรินทร์ ผู้รักในวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ซึ่งในการดำเนินการของนาแปลงใหญ่ เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาการผลิต และพัฒนาการตลาดร่วมกัน อีกทั้งเพื่อ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้าว และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกเกษตรกร จำนวน 249 ราย พื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 4,285 ไร่ และในปีนี้กำลังดำเนินการ ขยาย พื้นที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์และเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้น รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรมีความสนใจและมีการตอบรับเป็นอย่างดี และในปีที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวน 17 รายการ อาทิ โรงสีข้าว เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องดีดข้าว รถแทรกเตอร์ และอื่น ๆ ภายใต้โครงการ ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :