กรมป่าไม้ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

                   กรมป่าไม้ ได้รับมอบระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://site-matching.forest.go.th/   โดยเเบ่งการใช้งานเป็น 8 หัวข้อหลัก ได้เเก่ พื้นที่ปลูกไม้มีค่า ชนิดไม้มีค่า เเปลงส่งเสริมปลูกป่า ประกาศขายไม้ ประกาศซื้อไม้ เเหล่งรับซื้อไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เเละข้อมูลทางวิชาการ 

                      ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป่าไม้  หรือผู้สนใจลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ ในการคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ รวมถึงใช้ประกอบการวางเเผนการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม ตลอดจนข้อมูลทางการตลาด เเหล่งรับซื้อไม้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร  เเละนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ป่าไม้.pdf |


คะแนนโหวต :